The Feed Company

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

General terms and conditions of sale and delivery
Algemeine Verkaufs- und Lieferungsbedienungen

The Feed Company B.V.

Nederlandse versie
Englisch version
Deutsche Version

March 2018

Vastgesteld door ALV VDDN op 11 november 2016.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen en diensten, een en ander in de ruimste zin des woords, aan afnemer of opdrachtgevers (hierna te noemen: “afnemer”) door The Feed Company B.V. (hierna te noemen als TFC) In deze voorwaarden wordt onder levering verstaan het leveren van goederen en diensten.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door TFC gedaan aanbod, aanvaardt afnemer, bij uitsluiting, de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover TFC deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
Dergelijke aanvaarding heeft slechts betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden en nimmer voor andere transacties tussen TFC en afnemer.

2: Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen door of namens TFC gedaan, ongeacht of deze mondeling dan wel schriftelijk zijn gedaan, zijn vrijblijvend. TFC is bevoegd een aanbod onverwijld docht uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door afnemer te herroepen.
2.2 In het geval dat de aanvaarding van afnemer, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van TFC, zal de overeenkomst niet tot stand komen.
2.3 Aanbieding (waaronder mede begrepen opdrachten en bestellingen) van afnemers binden TFC eerst indien TFC het aanbod schriftelijk heeft bevestigd. In het geval dat TFC het aanbod van afnemer niet schriftelijk heeft bevestigd, vormt het enkele feit dat de uitvoering plaats gevonden heeft voldoende bewijs van de totstandkoming en de inhoud van de overeenkomst.
2.4 Indien afnemer niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van TFC., welke afwijkt van een door TFC gedaan aanbod, heeft gereageerd, wordt de overeenkomst geacht conform de bevestiging van TFC tot stand te zijn gekomen.
2.5 Fouten of onduidelijkheden in offertes of orderbevestigingen kunnen niet leiden tot een afwijking van hetgeen TFC werkelijk bedoeld heeft en doen TFC evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

3: Levering, Risico

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco op de door afnemer met TFC overeengekomen plaats; de wijze van verzending en de verzendroute staan ter keuze van TFC.
3.2 Op afnemer rust een afnameplicht. Indien door TFC aangeboden goederen om niet aan TFC toe te rekenen redenen niet (kunnen) worden afgenomen, dan is TFC bevoegd om ter hare keuze, de goederen op te slaan en/of te verkopen dan wel, indien opslag en/of verkoop redelijkerwijs niet van TFC kan worden gevergd, te (doen) vernietigen. Alle kosten, alsmede een eventuele minderopbrengst komen voor rekening van afnemer. Een en ander laat onverlet eventuele andere rechten van TFC tegenover afnemer.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, komt en blijft het risico van beschadiging, verlies, diefstal en tenietgedaan van de goederen voor afnemer vanaf het tijdstip van aflevering. Indien TFC goederen ter aflevering aanbiedt, maar de goederen om niet aan TFC toe te rekenen redenen niet (kunnen) worden afgenomen, komt en blijft het risico vanaf het moment van aanbieding voor afnemer. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval van deelleveringen.
3.4 Indien het vervoer van de goederen door of door bemiddeling van TFC geschiedt, dient onder tijdstip van aflevering te worden verstaan het moment waarop de goederen gelost zijn; indien het vervoer door of namens afnemer geschiedt, dient onder tijdstip van aflevering te worden verstaan het moment waarop met het laden een aanvang wordt gemaakt.
3.5 Indien het vervoer van de goederen door of door bemiddeling van TFC geschiedt, dient afnemer zorg te dragen en in te staan voor deugdelijk en volledig gezuiverd ontvangstmateriaal van voldoende capaciteit en dient afnemer te garanderen dat opslagplaatsen, waarin of waar de goederen gelost moeten worden, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn. Indien de goederen door of namens afnemer bij TFC worden opgehaald, dient afnemer zorg te dragen en in te staan voor deugdelijk ontvangstmateriaal en deugdelijke vervoermiddelen van voldoende capaciteit.
3.6 TFC heeft te allen tijde het recht de goederen in gedeeltes te leveren en deze deelleveringen te factureren. Elke deellevering kan in dit geval worden beschouwd als een zelfstandige overeenkomst.
3.7 Geleverde goederen worden in beginsel nimmer door TFC teruggenomen. In geval, om welke reden dan ook, TFC uitdrukkelijk aan afnemer toestaat goederen te retourneren, zullen deze steeds voor risico van afnemer worden vervoerd en komen laad-, transport-, opslag- en verdere daaruit voortvloeiende kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van afnemer. Ingeval een door afnemer ingediende reclame gegrond blijkt te zijn, komen eventuele kosten voor retourzending voor rekening van TFC.

4: Leveringstermijnen

4.1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen. Overschrijding van een door VDDN Lid opgegeven leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding, noch het recht op gerechtelijke of buitenrechtelijke ontbinding van de overeenkomst, noch enig recht tot opschorting van de betalings- en afnameverplichting. In geval van niet-tijdige levering is TFC dan ook eerst na per aangetekende post verzonden schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld, in verzuim, terwijl afnemer onverminderd tot afname verplicht is. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval van enige andere toerekenbare tekortkoming van TFC in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover afnemer. Het is dit lid bepaalde vindt geen toepassing in die gevallen waarin nakoming door TFC blijvend onmogelijk is.
4.2 In geval van verzuim zoals in het vorige lid bedoeld, heeft afnemer geen recht op schadevergoeding doch slechts de keuze om, binnen een door TFC te stellen redelijke termijn, alsnog nakoming te eisen dan wel de overeenkomst te ontbinden. Gedeeltelijke levering geeft afnemer slechts het recht op gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
4.3 In geval een door afnemer bij een bestelling opgegeven gewenste levertermijn voor TFC bezwaarlijk mocht zijn, dient afnemer aan redelijke verlangens tot verschuiving tegemoet te komen.
4.4 Ingeval geenleveringstermijn is opgegeven of overeengekomen, zal levering plaatsvinden binnen een door TFC te bepalen en in de omstandigheden van het geval redelijke termijn.

5: Prijs

5.1 Prijslijsten en andere noteringen van TFC kunnen steeds door TFC gewijzigd worden.
5.2 De aan afnemer geleverde goederen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berekend tegen de prijzen zoals blijkend uit de laatst geldende prijslijst of andere noteringen van TFC dan wel tegen de algemeen bij TFC geldende tarieven, geldend op de dag van levering.
5.3 Alle prijzen zijn zonder korting of toeslag en exclusief verschuldigde belastingen en heffingen zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
5.4 Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds een prijs is overeengekomen, is deze gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen dan wel andere heffingen. Indien na de totstandkoming één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaat, is TFC gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en integraal aan afnemer in rekening te brengen.
5.5 In geval van een in vorig lid bedoelde prijsverhoging, anders dan door overheidsmaatregelen die TFC verplichten of de bevoegdheden geven o een prijs te verhogen, is afnemer evenwel bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen vijf werkdagen na de datum waarop TFC afnemer van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld, evenwel zonder dat TFC tot betaling van enige schadevergoeding is gehouden, een en ander behoudens voor zover de overeenkomst reeds (gedeeltelijk) is uitgevoerd. In geval van gedeeltelijke uitvoering heeft afnemer slechts de mogelijkheid de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Dit ontbindingsrecht heeft afnemer niet indien tussen het moment van sluiten van de overeenkomst en het moment van de prijsverhoging meer dan drie maanden verstreken is.

6: Betaling

6.1 Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum uitsluitend door storting of overmaking op één der op de factuur vermelde rekeningen, zonder aftrek van enige korting. Afnemer mag hetgeen hij aan TFC verschuldigd is slechts verrekenen met een opeisbare schuld van TFC aan hem, voor zover deze schuld aan TFC uitdrukkelijk schriftelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
6.2 Een betaling wordt steeds toegerekend op de oudste openstaande vordering van TFC op afnemer. De betaling strekt, ongeacht eventuele andersluidende aanwijzingen van afnemer, in de eerste plaats in mindering op eventuele (invorderings-)kosten, vervolgens op reeds verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.
6.3 Onverminderd aan TFC verder toekomende rechten, is afnemer, in geval van niet-tijdig betaling door afnemer van het volledige aan TFC verschuldigde bedrag dan wel in geval van enige andere toerekenbare tekortkoming van afnemer in de nakoming van zijn verplichting tegenover TFC van rechtswege tegenover TFC in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Al hetgeen afnemer op dat tijdstip aan TFC verschuldigd is, wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar.
6.4 Indien afnemer surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel op andere wijze het beheer of de beschikking over (een deel van) zijn vermogen verliest/dreigt te verliezen, afnemer overgaat tot een buitengerechtelijke schuldsanering of (wanneer afnemer een natuurlijk persoon is) afnemer wordt toegelaten tot de WSNP, afnemer zijn bedrijfsactiviteiten overdraagt, staakt dan wel beëindigt, alsmede in alle andere gevallen waarin volledige nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijze niet meer mogelijk of te verwachten is, wordt in deze gevallen al hetgeen afnemer op dat tijdstip aan TFC verschuldigd is, dadelijk en in het geheel opeisbaar en is TFC bevoegd de overeenkomst met afnemer te ontbinden, onverminderd of TFC verder toekomende rechten.
Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing ingeval de rechtsvorm van het bedrijf van afnemer wijzigt en/of (voor zover afnemer een rechtspersoon is) wijziging optreedt in het bestuurd en/of de (overwegende) zeggenschap over afnemer.
6.5 Onverminderd aan TFC verder toekomende rechten en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is afnemer vanaf het tijdstip waarop betaling had moeten plaatsvinden tot het tijdstip waarop afnemer daadwerkelijk heeft betaald, van rechtswege over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW aan TFC verschuldigd.
6.6 Onverminderd aan TFC verder toekomende rechten, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met de handhaving van de rechten van TFC tegenover afnemer, voor rekening van afnemer. Tenzij TFC aannemelijk maakt dat deze op een hoger bedrag moeten worden bepaald, worden de buitengerechtelijke kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) vastgesteld het bedrag berekend volgens het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
6.7 TFC is te alle tijde gerechtigd om van afnemer vooruitbetaling, onmiddellijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen onder opschorting van zijn leveringsplicht, voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer tegenover TFC. Indien afnemer, na daartoe (schriftelijk) door TFC te zijn uitgenodigd, niet binnen vijf werkdagen daarna zekerheid heeft gesteld, een en ander tot genoegen van TFC, zal afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, van rechtswege tegenover TFC in verzuim zijn.
6.8 Ter zake van al hetgeen afnemer tegenover TFC verschuldigd is, geldt als volledig bewijs de boekhouding en administratie van TFC, behoudens tegenbewijs van afnemer. Indien afnemer van oordeel is dat het factuurbedrag dat hij verschuldigd is, onjuist is, is hij gehouden om daartegen binnen vijf werkdagen na datum van de betreffende factuur bij TFC schriftelijk bezwaar aan te tekenen, onder nauwkeurige opgave van de door afnemer gepretendeerde foutieve bedragen, bij gebreke waarvan hij de factuur geacht wordt te hebben aanvaard.
6.9 Ingeval een door afnemer ingediende reclame gegrond blijkt te zijn voordat de betalingstermijn is verstreken, zal:
– indien tot een prijsreductie wordt besloten, afnemer voor het daarmee gemoeide bedrag van TFC een creditnota ontvangen;
– indien tot vervanging wordt besloten en de te vervangen goederen voor het verstrijken van de betalingstermijn retour zijn ontvangen, een creditnota voor de retour ontvangen goederen door TFC worden uitgeschreven en zullen de nieuwe geleverde goederen opnieuw worden gefactureerd.
6.10 TFC is te allen tijde bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van afnemer zal hebben te vorderen, te verrekenen met bedragen die TFC te eniger tijd aan afnemer verschuldigd is.

7: Reclame

7.1 Afnemer dient de goederen terstond na ontvangst daarvan te (doen) controleren op hoeveelheid, gewicht, soort, staat, kwaliteit, samenstelling, deugdelijkheid en andere hoedanigheden. De kosten van controle komen voor rekening van de afnemer.
7.2 Het risico dat de goederen naar hun aard niet geschikt zijn voor de toepassing(en) die afnemer daaraan wil geven, berust bij afnemer.
7.3 Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van afnemer geheel noch ten dele op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van TFC worden gebracht binnen de in dit artikel aangegeven termijnen.
7.4 Elk recht tot reclameren vervalt indien afnemer niet of niet ten volle aan dit artikel bepaalde voldoet, in welk geval de afnemer geacht worden de goederen als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard.
7.5 Op afnemer rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door TFC geleverd zijn.
7.6 Eventuele reclames verband houdende met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door afnemer bij levering van de goederen op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument gespecificeerd te worden aangetekend, bij gebreke waarvan TFC geacht wordt de goederen juist te hebben geleverd. Alle overige reclames dienen TFC binnen twee werkdagen nadat afnemer eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en), bij gebreke waarvan aangenomen wordt dat TFC de overeenkomst juist en volledig is nagekomen.
7.7 In ieder geval zal beoordeling of de goederen beantwoorden aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen, plaatsvinden naar de toestand, waarin zij verkeren op het tijdstip van levering. Goederen waaromtrent door afnemer is gereclameerd, dienen door afnemer dan ook zorgvuldig, en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van TFC voor nader onderzoek, door TFC of door een door TFC aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Zo nodig zal aan TFC prompt toegang worden verleend tot de plaats(en), waar de goederen zich bevinden. Afnemer zal er tevens voorzorg dragen eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en beperkt te houden.
7.8 Reclame is niet mogelijk indien afnemer tot gebruik, vermenging, verwerking, of doorverkoop van goederen is overgegaan, terwijl afnemer de onvolkomenheid of tekortkoming door eenvoudige controle had kunnen constateren.
7.9 In geval van een eventuele bemonstering zal deze door een beëdigd monsternemer of een daartoe bevoegde deskundige naar keuze van TFC geschieden; de namens beide partijen verzegelde monsters leveren tussen partijen onweerlegbaar bewijs op wat betreft de samenstelling, kwaliteit en staat van de goederen ten tijde van de monsterneming.
7.10 Onderzoek van de goederen of van monsters daarvan zal in eerste instantie door TFC worden verricht dan wel, in geval van betwisting door afnemer, worden overgedragen aan het T.N.O. te Zeist of een andere door TFC aan te wijzen, daartoe geëigend instituut. De kosten van bemonstering en onderzoek komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.
7.11 Indien afnemer met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, reclameert en zijn reclame betrekking blijkt te hebben op een aan TFC toe te rekenen tekortkoming, zal TFC, ter hare keuze, de betreffende goederen vervangen, waarna de vervangen goederen eigendom van TFC worden tenzij een pro rate reductie op de prijs wordt verleend indien de onvolkomenheid of tekortkoming slechts van ondergeschikt aard is of slechts op een klein gedeelte van de levering betrekking heeft. Afnemer dient TFC hiertoe een redelijke termijn te gunnen.
7.12 Aan het hiervoor in lid 11 bepaalde, kan afnemer geen rechten ontlenen indien en voor zover hij tegenover TFC tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting.

8: Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van TFC tegenover afnemer voor schade die direct of indirect het gevolg is van de niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst of van de schending van enige andere contractuele of niet-contractuele verplichting tegenover afnemer of derden is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen waartoe TFC gehouden is blijkens artikel 7, lid 11 en 12 bepaalde.
8.2 VDDN Lid garandeert haar producten overeenkomstig de garantie voor haar toe TFC’s conform de specificatie en het analysecertificaat van de desbetreffende levering voor zover van toepassing en beperkt haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot datgene waartoe zij conform die garantie gehouden is. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, gevolgschade- bedrijfsschade mede daaronder begrepen-, kosten en interesten is uitgesloten, tenzij er aan de zijde van TFC sprake zou zijn van opzet of grove schuld.
8.3 Indien een door TFC ingeschakelde ondergeschikte en/of hulppersoon wordt aangesproken terzake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van met afnemer overeengekomen diensten van TFC, za hij het recht hebben zich te beroepen op de door TFC tegenover afnemer bedongen aansprakelijkheidsbeperking of -uitsluiting.
8.4 In geen geval zal TFC gehouden zijn tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van schade, waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden, op haar assuradeuren kan verhalen; indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto factuurwaarde van de betreffende levering, doch maximaal tot een bedrag van €15.000.
8.5 Afnemer zal TFC vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres of TFC af.

9: Overmacht

9.1 Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van TFC, al dan niet ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van TFC kan worden verlangd, zoals onder andere (doch niet uitsluitend) gebrek aan grondstoffen; stagnatie van de aanvoer van grondstoffen of halffabrikaten dan wel de afvoer van gereed product als gevolg van weersomstandigheden, transportbelemmeringen en besmetting of besmettingsgevaar; bedrijfsstoringen, gebreken of schade aan productiemiddelen; staking of vergelijkbare acties; werkstaking, oproer, oorlog, natuurrampen (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen aan de zijde van door TFC ingeschakelde derden; alsmede maatregelen van overheidswege.
9.2 Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan, nadat de overmacht situatie twee maanden heeft voortgeduurd, een en ander zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.
9.3 Indien TFC met meer dan één afnemer een overeenkomst heeft gesloten betreffende gelijke of gelijksoortige goederen en TFC door een haar niet toe te rekenen omstandigheid niet in staat is alle overeenkomsten ten volle na te komen, is zij bevoegd naar eigen inzicht te bepalen welke overeenkomst zij in welke mate na komt.
9.4 In geval van overmacht is TFC gerechtigd prijzen en/of leveringscondities aan te passen aan de alsdan geldende omstandigheden.

10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door TFC geleverde goederen blijven eigendom van TFC totdat afnemer al zijn verplichtingen tegenover TFC ter zake van alle krachtens enige overeenkomst aan afnemer geleverde of te leveren goederen ten volle heeft voldaan. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op alle vorderingen wegens enige tekortkoming van afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover TFC uit hoofde van dergelijke overeenkomsten.
10.2 Het is afnemer niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden of aan derde enige ander recht daarop te verlenen. Deze bepaling beoogt goederenrechtelijke werking; overtreding van het in de eerste zin neergelegde verbod heeft derhalve tot gevolg dat geen pandrecht tot stand komt c.q. geen recht op de goederen gevestigd wordt.
10.3 Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer is gehouden deze goederen eveneens slechts onder beding van verlengd eigendomsvoorbehoud, overeenkomstige het bepaalde in dit artikel, te leveren. Indien volledige nakoming van de verplichtingen van afnemer redelijkerwijze niet meer mogelijk of te verwachten is, is afnemer gehouden een op handen zijnde verkoop terstond en schriftelijk aan TFC te melden.

11: Overdracht

Afnemer is niet bevoegd zijn aan overeenkomsten met TFC te ontlenen rechten danwel uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen aan derden over te dragen welke rechten en verplichtingen evenmin vatbaar zijn voor overgang van rechtswege, een en ander behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TFC.

12: Partiële nietigheid, Afstand

12.1 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling geldt alsdan een bepaling die door TFC zou zijn bedongen, indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn ongeldigheid zou zijn afgezien.
12.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door TFC, brengt dit niet mee dat TFC afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

13: Toepasselijk recht, Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten en eventuele rechtsbetrekkingen tussen TFC en afnemer is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing; in geval van internationale transacties is het Weens Koopverdrag niet van toepassing.
13.2 Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter ter ressort van de vestigingsplaats van TFC.

1: Applicability

1.1 These terms and conditions are applicable to all offers, agreements and orders for the supply of goods and services, all in the broadest possible sense, made to customers of purchasers (hereinafter referred to as “the customer”) by The Feed Company B.V. (hereinafter referred to as TFC). For the purpose of these terms and conditions, ‘supply’ and ‘delivery’ are understood to mean the supply of goods and services.
1.2 By issuing an order, as well as by accepting an offer made by TFC, the customer accepts the applicability of these terms and conditions to the exclusion of others.
1.3 Any deviations from and/or additions to these terms and conditions shall be applicable only if and to the extent that TFC has expressly agreed to these in writing. Any such acceptance shall relate only to the supply of goods or services pertaining to which acceptance was made and shall not in any circumstances apply to any other transactions between TFC and the customer.

2: Offer and acceptance

2.1 All offers made by or on behalf of TFC, irrespective of whether these are made orally or in writing, shall be without obligation. TFC shall be entitled to retract an offer immediately and no later than five working days from receipt of acceptance of the offer by the customer.
2.2 In the event that there is any deviation between what is accepted by the customer and what was offered by TFC, also if only on minor points, the agreement shall not be effected.
2.3 Offers (including orders and commissions) from the customer only become binding for TFC once TFC has confirmed the offer in writing. In the event that the customer’s offer is not confirmed in writing by TFC, the simple fact that execution has taken place shall provide sufficient proof for the agreement and the provisions having been concluded.
2.4 If the customer does not react within five days of receipt of any written confirmation from TFC that deviates from an offer made by TFC, then the agreement shall be deemed to have been concluded in accordance with TFC’s confirmation.
2.5 Errors or lack of clarity in offers or order confirmations may not lead to deviation from what the supplier actually intended, neither shall they render TFC liable for any loss or damage resulting from such errors or lack of clarity.

3: Supply and risk

3.1 Unless expressly otherwise agreed in writing, delivery shall be made carriage paid to the location agreed by the customer with TFC. The method of delivery and the delivery route shall be decided upon by TFC.
3.2 The customer shall be under obligation to take delivery of the goods. If the customer does not or cannot take delivery of the goods presented by TFC for reasons which cannot be attributed to the supplier, then TFC shall be entitled to decide either to store the goods and/or sell the goods or, if storage and/or sale cannot reasonably be demanded of TFC, to destroy the goods or have them destroyed. Al costs, as well as any losses made, shall be for the account of the customer. This shall not prejudice any other rights asserted by TFC with respect to the customer.
3.3 Unless expressly otherwise agreed in writing, the risk of damage, loss, theft and perishing of the goods becomes and remains the customer’s from the point of time of delivery. If TFC presents goods for delivery, but the customer does not or cannot take delivery of the goods for reasons which cannot be attributed to TFC, the risk becomes and remains the customer’s from the point of time of presentation of the goods. The foregoing shall apply mutatis mutandis in the case of partial deliveries.
3.4 If transport of the goods is carried out by or through the agency of TFC, the point of time of delivery shall be understood to mean the point of time at which the goods are unloaded. If transport is carried out by or on behalf of the customer, the point of time of delivery shall be taken to mean the moment of time at which loading commences.
3.5 If transport of the goods is carried out by or through the agency of TFC, then the customer shall ensure and guarantee sound and thoroughly clean receptacles of sufficient capacity and the customer shall guarantee that storage depots, into which or where the goods are to be unloaded, are unobstructed and accessible without hazard. If the goods are collected by or on behalf of the customer at the supplier’s premises, then the customer shall ensure and guarantee sound receptacles and sound means of transport of sufficient capacity.
3.6 TFC may at all time make partial delivery of the goods and invoice these partial deliveries. In this case, each partial delivery may be deemed to be an independent agreement.
3.7 In principle, goods supplied shall under no circumstances be taken back by TFC. In the event that, for whatever reasons, TFC expressly permits a customer to return goods, the goods shall always be transported at the risk of the customer and the customer shall pay for loading, transport and storage costs and any other costs resulting from the return, unless expressly otherwise agreed in writing. In the event of a complaint submitted by the customer being legitimate, any costs for returning the goods shall be for the account of TFC.

4: Delivery time

4.1.1 Unless expressly otherwise agreed in writing, quoted or agreed delivery times shall under no circumstances be treated as a strict deadlines. The exceeding of a delivery date quoted by VDDN member shall not give the buyer any right to compensation or the right to judicial or extrajudicial termination of the agreement, or any right to postponement of his obligation to pay for or to take delivery of the goods. In the event of delivery not being on time, TFC, shall only be in default after having first been served notice of default in writing with that notice being delivered by registered post, by which a further and reasonable deadline for delivery shall be stated and whereby the customer’s obligation to take delivery of the goods remains. The foregoing shall apply mutatis mutandis in the event of any other attributable failure to perform on the part of TFC with respect to TFC’s obligations towards the customer. The provisions of this paragraph shall not be applicable in cases when performance by TFC is persistently impossible.
4.2 In the event of delay as referred to in the previous paragraph, the customer shall not be entitled to compensation, but only to choose whether to continue to demand performance within a reasonable time limit to be set by TFC or to terminate the agreement. Partial delivery shall give the customer the right to partial termination of the agreement only.
4.3 In the event of no delivery date stated by the customer on placing an order being inconvenient for TFC, the customer shall meet any reasonable request for postponement.
4.4 In the event of no delivery date being given or agreed, delivery shall take place within a deadline which is reasonable under the circumstances of the case and which is determined by TFC.

5: Prices

5.1 TFC shall be entitled to amend price lists and other quotations at any time.
5.2 Unless expressly agreed otherwise, goods delivered to the customer shall be charged at the prices as shown on the most recent applicable price list or other quotations from TFC, or at TFC’s generally current prices, applicable on the day of delivery.
5.3 All prices are exclusive of discount or surcharge and exclude any tax or duties due as applicable at the time of delivery, unless expressly agreed otherwise in writing.
5.4 In the event of a price having already been agreed on conclusion of the agreement, then this price shall be based on the material costs, raw material costs, salaries, social security costs, transport costs, fuel costs etc. current at that time and shall be exclusive of any taxes or other duties. In the event of one or more price factors undergoing an increase after the agreement has been concluded, TFC shall be entitled to increase the agreed price accordingly and to invoice the price in full to the customer.
5.5 In the event of a price increase as referred to in the previous paragraph, as opposed to government measures which oblige TFC or authorise TFC to increase a price, the customer shall be entitled to terminate the agreement, on condition that this is done in writing within five working days of the date on which TFC informed the customer of the price increase, however without the supplier being liable to payment of any compensation, all subject to the extent to which the agreement has already been (partially) performed. In the event of partial performance, it shall only be possible for the customer to terminate the agreement partially. The customer shall not have this right to termination if more than three months have elapsed between the date on which the agreement was entered into and the date on which the price was increased.

6: Payment

6.1 Unless expressly agreed otherwise in writing, payment shall be made within eight days of date of invoice and exclusively by deposit on or transfer to one of the bank accounts stated on the invoice, without the deduction of any discount. The customer shall be permitted to offset the amount he owes to TFC against a payable debt from TFC to him, only if this debt has been expressly acknowledged by TFC in writing or has been irrevocably determined by legal process.
6.2 A payment shall always be allocated to TFC’s oldest outstanding debt against the customer. Irrespective of any other indications on the part of the customer, the payment shall primarily be deducted from any collection charges or other charges, then from interest already accrued and finally from the sum total and current interest.
6.3 Without prejudice to any other rights of TFC, in the event of payment of the full amount owed to TFC by the customer not being on time or in the event of any other attributable failure on the part of the customer in the performance of his obligations in respect of TFC, the customer shall be in default in respect of TFC by operation of law, without there being any demand for a summons or serving of notice of default. All sums owed to TFC by the customer at that moment in time shall then become immediately payable in full.
6.4 If the customer petitions for or obtains suspension of payment, is declared bankrupt or loses or is in danger of losing the control or command of all or a part of his capital in any other way, the customer starts out-of-court debt rescheduling or (if the customer is a natural person) the customer is subject to the Dutch Wet schuldsanering natuurlijke personen (Debt Management (Natural Persons) Act), the customer transfers, discontinues or ends its company activities, as well as in all other cases whereby full performance of its obligations is no longer possible or can no longer reasonably be expected, all sums owed to TFC by the customer at that moment in time shall then become immediately payable in full and TFC shall be entitled to terminate the agreement with the customer, without prejudice to any other rights of TFC. The foregoing shall apply mutatis mutandis in the event of a change to the legal form of the customer’s company and/or (to the extent that the customer is a legal entity) there is a change in the management and/ or the (dominant) control of the customer.
6.5 Without prejudice to any other rights of TFC and unless expressly otherwise agreed in writing, the customer shall owe TFC, by operation of law, the statutory commercial interest rate ex Section 6:119a of the Dutch Civil Code from the point of time at which payment should have been made to the point of time at which the customer actually pays.
6.6 Without prejudice to any other rights of TFC, all judicial and extrajudicial costs resulting from or connected to the assertion of the rights of TFC in respect of the customer are for the account of the customer. Unless TFC makes a reasonable case for these being determined at a higher amount, the extrajudicial costs (under which are included the costs for legal aid) shall be calculated in accordance with the Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (Decree on Extrajudicial Collection Costs).
6.7 TFC shall at all times be entitled to require the customer to pay in advance, to pay immediately or to provide security, under suspension of its obligation to supply goods, for the performance of the customer’s obligations to pay TFC. If the customer, after having been invited to do so (in writing), has not provided security within five working days, all to the satisfaction of TFC, the customer shall be in default in respect of TFC by operation of law, without there being any demand for a summons or serving of notice of default.
6.8 In the matter of that which is owed to TFC by the customer, TFC’s bookkeeping and accounting shall count as full proof, barring evidence to the contrary from the customer. If the customer is of the opinion that the invoice amount he owes is incorrect, the shall be obliged to lodge a written objection to it with TFC within five working days of date of the invoice in question, making a detailed statement of the incorrect amount asserted by the customer, failing which the customer shall be deemed to have accepted the invoice.
6.9 In the event of a complaint submitted by the customer being found to be legitimate before the due date for payment:
– the customer shall receive a credit note from TFC for the amount involved if a reduction in price is decided upon;
– a credit note for the goods received by TFC, as returned shall be issued and the goods delivered as replacements shall be invoiced, if replacement is decided upon and the goods for replacement are returned before the due date for payment.
6.10 TFC shall at all times be entitled to offset amounts due from the customer at any time with amounts which TFC owes to the customer at any time.

7: Complaints

7.1 The customer shall be required to inspect the goods or have the goods inspected immediately on receipt for correct quantity, weight, type, condition, quality, composition, soundness and other traits. Costs for inspection are for the account of the customer.
7.2 The risk of the goods by their nature not being suitable for the application(s) intended by the customer shall be a risk borne by the customer.
7.3 Complaints of any kind at all shall not postpone the customer’s obligation to pay in whole or in part and can only be brought to TFC’s attention in writing within the period of notice stated in this section.
7.4 Any right to complaint shall expire if the customer does not or does not fully meet the provisions of this section, in which case the customer shall be deemed to have accepted the goods as sound in every respect.
7.5 The burden of proof that the goods that are the subject of complaint are the same as those delivered by TFC shall be borne by the customer.
7.6 Any complaints connected to visual deficiencies or faults or those which are easy to inspect shall be required to be specified by the customer on the transportation document to be signed on receipt of the goods, failing which TFC shall be deemed to have delivered the goods correctly. Any other complaints shall be required to have reached TFC in writing with a detailed description of the complaint(s) no later than two working days from the customer having become aware of or from when the customer could have reasonably become aware of any deficiencies or faults, and no later than two weeks from delivery of the goods, failing which TFC shall be deemed to have performed the agreement correctly and fully.
7.7 In any case, assessment as t whether the goods meet the requirements as concerning them shall take place in accordance with the condition they are in at the point of delivery. Goods about which the customer has complained must be stored with care and in an unused condition, unadulterated and unprocessed, in a place suitable for this purpose and be made available for closer inspection by the supplier or by a third party appointed by TFC, at TFC’s first request. TFC shall be granted immediate access to the place(s) where the goods are located if necessary. The customer shall also ensure that any loss or damage is as limited as possible and remains limited.
7.8 No complaint shall be possible if the customer has proceeded to use, mix, process or sell on the goods, while the customer could have ascertained deficiencies or faults by simple inspection.
7.9 In the event of any sampling, this shall be carried out by a licensed sample officer or by an expert qualified in this field, chosen by TFC. The sealed samples on behalf of both parties shall provide irrefutable proof of the composition, quality and condition of the goods at the time of sampling.
7.10 Initial examination of the goods or of samples of the goods shall be carried out by TFC. In the event of the customer disputing this, examination shall be passed on to the TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Research) in Zeist, the Netherlands, or to another appropriate institute to be appointed by TFC. The costs for sampling and examination shall be for the account of the unsuccessful party.
7.11 If the customer, with due regard for the provisions of this section, makes a complaint and his complaint is found to be related to a failure attributable to TFC, then TFC can choose to replace the goods concerned, after which the replaced goods become the property of TFC, unless a pro rate reduction in the price is granted if the deficiency or fault is only minor or is only related to a small part of the delivery. The customer must allow TFC reasonable time for replacement.
7.12 No rights can be derived by the customer from the provisions for this in paragraph 11 if and to the extent that he has failed to perform in his obligations with respect to TFC.

8: Liability

8.1 The liability of TFC in respect of the customer for loss and damage which, directly or indirectly, are the consequence of non-performance, delay in performance, incomplete performance or improper performance of the agreement or of the breach of any other contractual or non-contractual obligation with respect to the customer or to third parties shall be expressly limited to that to which TFC is liable according to the provisions of section 7, paragraphs 11 and 12.
8.2 VDDN member guarantees its product in line with the warranty from its suppliers in accordance with the specification and the certificate of analysis for the delivery concerned to the extent that is applies and expressly limits its liability to that for which it is liable in accordance with the warranty. Any further liability, either for direct or for indirect loss or damage – understood to include consequential loss – costs and interest, shall be excluded, unless intent or serious misconduct on the part of TFC is involved.
8.3 If a subordinate and/or helper called in by TFC is called to account concerning the loss and damage inflicted by him in thee performance of services agreed with the customer for TFC, he may appeal to the limitation of liability or exclusion of liability agreed upon by TFC in respect of the customer.
8.4 Under no circumstances shall TFC be liable for the compensation of a sum, for which the supplier is held liable in respect of the loss and damage, higher than that which it can recover from its insurance. If the insurers do not proceed with payment or if the loss and damage are not covered by the insurance, then liability shall be limited to three times the net invoice of the delivery concerned but to a sum of maximum € 15,000.
8.5 The customer shall indemnify against all claims from third parties, irrespective of their nature and scope, and waives the right of recourse against TFC.

9: Force majeure

9.1 Within the meaning of these terms and conditions, force majeure shall be understood to include any circumstances beyond the supplier’s control, whether or not foreseeable when the agreement was concluded, which hinder or render more difficult normal performance of the agreement to such an extent that performance cannot reasonably be expected of TFC, including among other things (though not exclusively) shortage of raw materials; interruptions to the supply of raw materials or semi-finished goods or the transport of finished products as a result of weather conditions, transport obstructions and infection or danger of infection, stoppage of operations, shortage of or damage to means of production; strikes or similar actions; walkouts, riots, war, natural disasters, failures (whether attributable or not) on the part of third parties brought in by TFC; and also measures taken by the authorities.
9.2 Without prejudice to any additional rights of the parties, force majeure shall entitle both parties to terminate the agreement in respect of the parts of it which have not yet been performed, once the force majeure situation has lasted for a period of two months, all this without the parties from both sides being held liable for any compensation.
9.3 If TFC has entered into an agreement with more than one customer with respect to the same or similar goods and TFC is not able to fully fulfil all agreements through circumstances not attributable to TFC, then TFC shall be entitled to determine as its own discretion which agreement it will fulfil and to what extent.
9.4 In the event of force majeure, TFC shall be entitled to adjust price and/or terms of delivery to the circumstances current at that time.

10: Reservation of title

10.1 All goods supplied by TFC shall remain the property of TFC until the customer has fully met all of its obligations in respect of TFC concerning all goods supplied or to be supplied to the customer pursuant to any agreement. The foregoing applies mutatis mutandis to all claims due to any breach on the part of the customer in fulfilling its obligations with respect to TFC in consideration of similar agreements.
10.2 The customer shall not be permitted to pledge goods supplied under reservation of title nor to establish any other right on them for the benefit of third parties. This provision is to ensure operation under property law: a breach of the prohibition laid down in the first sentence shall therefore result in no right of pledge being established or no right to the goods being established.
10.3 If and to the extent that it is necessary, the customer shall be entitled to sell on the goods supplied under reservation of title exclusively within the scope of its normal business activities. Likewise, the customer shall be obliged to supply these goods only subject to extended reservation of title, in accordance with the provisions of this section. If full performance of the obligations of the customer is no longer possible or no longer expected within reason, then the customer shall be obliged to inform TFC of any impending sale immediately and in writing.

11: Transfer

Subject to the prior express written permission of TFC, the customer shall not be entitled to transfer its rights derived from agreements with TFC or its obligations resulting from such agreements to third parties, neither shall such rights and obligations be transferable by operation of law.

12: Partial invalidity and Waiver

12.1 If any one or more provisions of these terms and conditions or part thereof should prove not to be legally valid, then this shall not affect the validity and enforceability of the other provisions. If the original provision is waived due to its invalidity, then a provision stipulated by TFC shall then become valid and shall replace any invalid provision.
12.2 If strict compliance with these terms and conditions is not always demanded by TFC, then this shall not imply that TFC waives the right to demand strict compliance in any case.

13: Governing law and disputes

13.1 All agreements and relationships between TFC and the customer shall be exclusively subject to the laws of the Netherlands. The Vienna Sales Convention shall not apply in the event of international transactions.
13.2 Any disputes arising between the parties, including those which are considered as such by only one of the parties, shall in the first instance be subject to the judgement of the court of competent jurisdiction in the place of the registered office of TFC.
13.3 Where these terms and conditions have been translated into a language other than Dutch, in the event of disagreement or lack of clarity about the meaning or interpretation of one or more of these provisions, the Dutch version shall prevail.

1: Anwendbarkeit

1.1 Diese Geschäftsbedingungen finden im weitesten Sinne des Wortes auf alle Angebote, Vereinbarungen und Aufträge von The Feed Company B.V. (im Weiteren bezeichnet als TFC) zur Lieferung von Waren und Dienstleistungen an Abnehmer und Auftraggeber (im Weiteren bezeichnet als der ‚Abnehmer“) Anwendung. In diesen Geschäftsbedingungen wird unter dem Begriff Lieferung die Lieferung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen verstanden.
1.2 Durch die Erteilung eines Auftrages sowie durch die Annahme eines TFC vorgelegten Angebots akzeptiert der Abnehmer die ausschließliche Anwendbarkeit dieser Geschäftsbedingungen.
1.3 Abweichungen und/oder Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingungen sind nur dann wirksam, insofern und insoweit TFC diese ausdrücklich schriftlich akzeptiert hat. Eine solche Akzeptanz bezieht sich nur auf die jeweilige Lieferung, für die diese Akzeptanz erfolgt ist und niemals für andere Transaktionen zwischen TFC und dem Abnehmer.

2: Angebot und annahme

2.1 Alle von oder im Name TFC erfolgten Angebote, die entweder in mündlicher oder schriftlicher Form abgegeben wurden, sind unverbindlich. TFC ist berechtigt, ein Angebot unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Erhalt der Annahme seitens des Abnehmers zu widerrufen.
2.2 In dem Fall, dass die Annahme seitens des Abnehmers von dem Angebot TFC abweicht, sei dies auch nur in Bezug auf nebensächliche Punkte, kommt keine Vereinbarung zustande.
2.3 Angebote (einschließlich Aufträge und Bestellungen) des Abnehmers sind für TFC erst bindend, sobald TFC das Angebot schriftlich bestätigt hat. In dem Fall, das TFC das Angebot des Abnehmers nicht schriftlich bestätigt hat, stellt allein schon die Tatsache, dass die Ausführung erfolgt ist, einen ausreichenden Nachweis für das Zustandekommen und den Inhalt der Vereinbarung dar.
2.4 Falls der Abnehmer nicht innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Erhalt einer schriftlichen Bestätigung TFC, die von einem von TFC vorgelegten Angebot abweicht, reagiert hat, wird die Vereinbarung als gemäß der Bestätigung TFC für zustande gekommen betrachtet.
2.5 Fehler oder Undeutlichkeiten in den Angeboten oder Auftragsbestätigungen können nicht zu einer Abweichung dessen führen, das TFC tatsächlich gemeint hat, und hierdurch übernimmt TFC keine Haftung für sich möglicherweise daraus ergebende Schäden.

3: Lieferung und Risiko

3.1 Außer sofern schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, erfolgt die Lieferung frei Haus bei dem zwischen dem Abnehmer und TFC vereinbart Ort, wobei die Art des Versands und die Versendstrecke der Wahl TFC vorbehalten sind.
3.2 Der Abnehmer übernimmt eine Plicht zur Abnahme. Wenn die von TFC angeboten Waren aus einem Grund, der nicht auf TFC zurückzuführen ist, nicht abgenommen werden (können), ist TFC nach eigenem Ermessen berechtigt, die Waren entweder einzulagern und/oder zu veräußern beziehungsweise nicht verlangt werden können, diese zu vernichten oder vernichten zu lassen. Alle Kosten einschließlich eines möglichen Ertragsausfalls gehen zu Lasten des Abnehmer. All dies schränkt die möglichen Rechte TFC dem Abnehmer gegenüber nicht ein.
3.3 Außer sofern schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, geht das Risiko in Bezug auf Beschädigung, Verlust, Diebstahl und Verlorengehen der Waren zum Zeitpunkt der Lieferung permanent auf den Abnehmer über. Wenn TFC Waren zur Auslieferung bereitstellt, die Waren jedoch aus Gründen, die nicht auf TFC zurückzuführen sind, nicht abgenommen werden (können), geht das Risiko ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung permanent auf den Abnehmer über. Das Obige findet auch bei Teillieferungen Anwendung.
3.4 Wenn der Transport der Waren von oder durch Vermittlung TFC erfolgt, hat unter dem Zeitpunkt der Auslieferung der Zeitpunkt verstanden zu werden, an dem die Waren entladen sind; sofern der Transport von oder im Namen des Abnehmers erfolgt, hat unter dem Zeitpunkt der Auslieferung der Zeitpunkt verstanden zu werden, an dem mit dem Entladen angefangen wird.
3.5 Wenn der Transport der Waren von oder durch Vermittlung TFC erfolgt, hat der Abnehmer für geeignetes und vollständig gereinigtes Empfangsmaterial mit einer ausreichenden Kapazität zu sorgen und dies zu gewährleisten; ferner hat der Abnehmer zu garantieren, dass Lagerorte, in oder bei denen die Waren entladen werden sollen, ungehindert und risikofrei erreichbar sind. Wenn die Waren von oder im Namen des Abnehmers bei TFC abgeholt werden, hat der Abnehmer für geeignetes Empfangsmaterial und geeignete Transportmittel mit einer ausreichenden Kapazität zu sorgen und dies zu gewährleisten.
3.6 TFC ist jederzeit berechtigt, die Waren in Teilen zu liefern und diese Teillieferungen in Rechnung zu stellen. Jede Teillieferung kann in diesem Fall als selbständige Vereinbarung betrachtet werden.
3.7 Die gelieferten Waren werden im Prinzip niemals von TFC zurückgenommen. Wenn – aus welchen Gründen auch immer – TFC dem Abnehmer ausdrücklich gestattet, die Waren zurückzusenden, werden diese auf Gefahr des Abnehmers transportiert und gehen die Lade-, Transport-, Lager- und die sonstigen dabei anfallenden Kosten, außer wenn schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, zu Kosten des Abnehmers. Sollte sich eine vom Abnehmer vorgelegte Beanstandung als berechtigt herausstellen, trägt TFC die möglichen Kosten für die Rücksendung.

4: Lieferfristen

4.1.1 Außer wenn schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, werden die angeführten oder vereinbarten Lieferfristen niemals als Ausschlussfrist betrachtet. Wird eine von VDDN Lid angeführte Lieferfrist Überschriften, kann der Käufer deswegen weder einen Anspruch auf Schadenersatz noch einen Anspruch auf einen richterliche oder außergerichtliche Auflösung der Vereinbarung geltend machen noch sonst irgendein Recht auf Aussetzung der Zahlungs- und Abnahme Verpflichtung einfordern. Im Falle einer nicht rechtzeitigen Lieferung ist TFC daher auch erst nach einer per Einschreiben zugestellten schriftlichen In Verzug Setzung, bei der eine weitere und angemessene Frist zu Lieferung gesetzt wird, in Verzug, während der Abnehmer uneingeschränkt zur Abnahme verpflichtet ist. Das Obige findet in dem Fall eines anderen zurechenbaren Versäumnisses TFC bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Abnehmer entsprechend Anwendung. Die Bestimmungen dieses Absatzes finden in solchen Fällen keine Anwendung, in denen die Erfüllung durch TFC dauerhaft unmöglich ist.
4.2 Im Falle eines Versäumnisses im Sinne des vorigen Absatzes kann der Abnehmer keinen Anspruch auf Schadenersatz gelten machen, sondern hat stattdessen nur die Wahl, innerhalb einer TFC zu bestimmenden angemessenen Frist nachträglich die Erfüllung zu verlangen beziehungsweise die Vereinbarung aufzulösen. Bei einer Teillieferung hat der Abnehmer nur einen Anspruch auf eine anteilige Auflösung der Vereinbarung.
4.3 In dem Fall, dass eine von dem Abnehmer bei der Bestellung angeführte gewünschte Lieferfrist für TFC problematisch sein sollte, hat der Abnehmer einem angemessenen Ersuchen zu einem Aufschub entgegenzukommen
4.4 Wenn keine Lieferfrist angeführt oder vereinbart sein sollte, erfolgt die Lieferung innerhalb eine von TFC zu bestimmenden und unter den Umständen dieses Falles angemessenen Frist.

5: Preis

5.1 Die Preislisten und andere Notierungen von TFC können durch TFC jederzeit geändert werden.
5.2 Die dem Abnehmer gelieferten Waren werden, außer wenn ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, zu den Preisen berechnet, wie diese aus der zuletzt gültigen Preisliste und anderen Notierungen von TFC hervorgehen beziehungsweise zu den Allgemein bei TFC am Tag der Lieferung geltenden Tarifen in Rechnung gestellt.
5.3 Alle Preise verstehen sich ohne Nachlasse oder Zuschlag sowie zuzüglich der anfallenden Steuern und Abgaben, wie diese zum Zeitpunkt der Lieferung gelten, außer wenn schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.
5.4 Wenn bei dem Zustandekommen der Vereinbarung bereits ein Preis vereinbart worden ist, beruht dieser auf den zu dem Zeitpunkt geltenden Material- und Rohstoffpreisen, Gehältern, Soziallasten, Transportkosten, Kraftstoffpreisen usw. sowie zuzüglich möglicher Steuern beziehungsweise anderer Abgaben. Wenn nach dem Zustandekommen ein oder mehrere Preisfaktoren einem Anstieg unterworden sind, ist TFC berechtigt, den vereinbarten Preis entsprechend zu erhöhen und dem Abnehmer auf jeden Fall in voller Höhe in Rechnung zu stellen.
5.5 Im Falle einer im vorigen Absatz bezeichneten Preishöhung, bei denen TFC nicht aufgrund staatlicher Maßnahmen Verpflichtungen oder Befugnisse zur Preiserhöhung auferlegt bzw. gewährt werden, ist der Abnehmer gleichwohl berechtigt, die Vereinbarung aufzulösen, insofern dies in schriftlicher Form innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Datum erfolgt, an dem TFC den Abnehmer über die Preiserhöhung in Kenntnis gesetzt hat, wobei TFC nicht zur Zahlung eines Schadenersatzes verpflichtet ist; diesbezüglich findet diese Regelung keine Anwendung, wenn die Vereinbarung bereits (zum Teil) ausgeführt worden ist. Falls die Ausführung zum Teil ausgeführt worden ist, hat der Abnehmer nur die Möglichkeit, die Vereinbarung zum Teil aufzulösen. Dieses Recht zur Auflösung hat der Abnehmer nicht, sofern zwischen dem Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung und dem Zeitpunkt der Preiserhöhung mehr als drei Monate verstrichen sind.

6: Zahlung

6.1 Insoweit schriftlich nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, hat die Zahlung innerhalb von acht Tagen nach Rechnungsdatum zu erfolgen, und zwar ausschließ durch Einzahlung Überweisung auf eines der auf der Rechnung angeführten Konten ohne Abzug irgendeines Nachlasses. Der Abnehmer darf die TFC geschuldete Summe Ausschließlich mit einer fälligen Schuld an TFC an ihn verrechnen, insoweit diese Schuld von TFC ausdrücklich schriftlich anerkannt oder rechtlich unwiderruflich festgestellt worden ist.
6.2 Eine Zahlung wird immer mit der ältesten offenstehenden Forderung von TFC an den Abnehmer verrechnet. Die Zahlung dient auf bei möglicherweise anders lautenden Hinweisen des Abnehmers and erster Stelle zur Verrechnung für mögliche (Forderungs-)Kosten, anschließend für bereits angefallenen Zinsen und abschließend für die Hauptsumme und die laufenden Zinsen.
6.3 Unbeschadet an TFC weiter zustehenden Rechte ist der Abnehmer im Falle einer nicht rechtzeitigen Zahlung an TFC geschuldeten Gesamtbetrages durch den Abnehmer beziehungsweise bei einem anderen zurechenbaren Versäumnis des Abnehmers bezüglich des Einhaltung seiner Verpflichtungen TFC gegenüber in Hinsicht auf TFC von Rechts wegen in Verzug, ohne dass eine Mahnung oder eine In Verzug Setzung erforderlich ist. Alles, was der Abnehmer TFC zu dem Zeitpunkt schuldet, wird sofort und vollständig fällig.
6.4 Wenn der Abnehmer einen Zahlungsaufschub beantragt oder ihm dieser gewährt wird, es für insolvent erklärt wird beziehungsweise auf andere Weise die Verfügungsgewalt oder die Verfügung über sein Vermögen (oder einen Teil davon) verliert oder zu verlieren droht, der Abnehmer eine außergerichtliche Umschuldung vornimmt oder (sollte der Abnehmer eine natürliche Person sein) für den Abnehmer das niederländische Gesetz zur Umschuldung anwendbar erklärt wird, der Abnehmer seine Geschäftstätigkeit überträgt, aussetzt beziehungsweise beendet sowie in allen anderen Fällen, in denen eine vollständige Einhaltung seiner Verpflichtungen angemessener Weise nicht mehr möglich oder zu erwarten ist, wird in diesen Fällen all dasjenige, das der Abnehmer TFC zu diesem Zeitpunkt zu entrichten hat, sofort und vollständig fällig, und TFC ist befugt, die Vereinbarung mit dem Abnehmer unbeschadet an TFC sonst zustehenden Rechte aufzulösen Das Obige findet entsprechend Anwendung, sofern sich die Rechtsform des Unternehmens des Abnehmers ändert und/oder (sofern der Abnehmer eine juristische Person ist) eine Änderung im Vorstand und/oder (eine überwiegenden) Verfügungsgewalt über den Abnehmer vorgenommen wird.
6.5 Unbeschadet an TFC ferner zustehenden Rechte und außer sofern schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, hat der Abnehmer ab dem Zeitpunkt, an dem die Zahlung hätte erfolgen müssen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Abnehmer tatsächlich zahlt, TFC über den Rechnungsbetrag von Rechts wegen die gesetzlichen Handelszinsen gemäß Artikel 6:119 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches zu entrichten.
6.6 Unbeschadet an TFC ferner zustehenden Rechte gehen alle gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, die sich aus der Beibehaltung der Rechte TFC dem Abnehmer gegenüber ergeben oder damit in einem Zusammenhang stehen, zu Lasten des Abnehmers. Außer wenn TFC glaubwürdig machen kann, dass diese auf einen höheren Betrag festgesetzt werden müssen, werden die außergerichtlichen Kosten als der Betrag bestimmt, der nach dem Erlass Außergerichtliche Inkassokosten (Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berechnet wird.
6.7 TFC ist jederzeit berechtigt, von dem Abnehmer unter Aussetzung seiner Lieferpflicht für die Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen des Abnehmers gegenüber TFC eine Vorauszahlung, eine unverzügliche Zahlung oder eine Sicherheit zu verlangen. Wenn der Abnehmer nach einer diesbezüglichen (schriftlichen) Aufforderung TFC innerhalb von fünf Arbeitstagen im Anschluss keine Sicherheit zur Zufriedenheit TFC bereitgestellt hat, ist der Abnehmer, ohne dass eine Mahnung oder In Verzug Setzung erforderlich ist, TFC gegenüber von Rechts wegen in Verzug.
6.8 In Hinsicht auf all dasjenige, das der Abnehmer TFC schuldet, gelten die Buchhaltung und Verwaltung TFC außer bei einem Gegenbeweis seitens des Abnehmers als vollständiger Nachweis. Wenn der Abnehmer des Ansicht ist, dass der Rechnungsbetrag, den er zu entrichten hat, unrichtig sei, ist er gehalten, innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Datum der betreffenden Rechnung bei TFC unter genauer Angabe der laut dem Abnehmer unrichtigen Beträge schriftlich Einwand zu erheben; sollte dies unterbleiben, wird davon ausgegangen, dass er die Rechnung akzeptiert hat.
6.9 Sollte sich eine vom Abnehmer vorgelegte Einwendung als begründet erweisen, bevor die Zahlungsfrist verstrichen ist:
– erhält der Abnehmer, wenn der Beschluss zu einer Preissenkung gefasst wird, über den entsprechenden Betrag eine Gutschrift von TFC
– erhält der Abnehmer, wenn der Beschluss zu einem Ersatz gefasst wird und die zu ersetzenden Waren vor dem Versteichen der Zahlungsfrist zurückerhalten worden sind, von TFC en eine Gutschrift für die zurückerstatteten Produkte, und werden die neu gelieferten Waren neu in Rechnung gestellt.
6.10 TFC ist jederzeit berechtigt., Beträge, die er zu einem beliebigen Zeitpunkt vom Abnehmer einfordert, mit Beträgen zu verrechnen, die TFC zu einem beliebigen Zeitpunkt an den Abnehmer zu entrichten hat.

7: Beanstandung

7.1 Der Abnehmer hat die Waren unverzüglich nach deren Erhalt in Bezug auf Menge, Gewicht, Art, Zustand, Qualität, Zusammenstellung, Eignung und andere Merkmale zu überprüfen (überprüfen zu lassen). Die Kosten für die Überprüfung trägt der Abnehmer.
7.2 Die Gefahr, dass die Waren ihrer Art entsprechend für die Anwendung(en), die der Abnehmer hierfür bezweckt, nicht geeignet sind, trägt der Abnehmer.
7.3 Beanstandungen gleich welcher Art führen weder vollständig noch teilweise zur Aussetzung der Zahlungsverpflichtungen des Abnehmers und können TFC nur innerhalb der in diesem Artikel angeführten Fristen schriftlich mitgeteilt werden.
7.4 Jeder Anspruch auf eine Beanstandung wird unwirksam, wenn der Abnehmer den Bestimmungen aus diesem Artikel nicht oder nicht vollständig nachkommt, wobei der Abnehmer in einem solchen Fall erachtet wird, die Waren als in jeder Hinsicht geeignet akzeptiert zu haben.
7.5 Auf dem Abnehmer ruht die Nachweispflicht, dass die Waren, auf die sich die Beanstandung bezieht, die gleichen sind wie diejenigen, die TFC geliefert worden sind.
7.6 Mögliche Beanstandungen in Bezug auf die sichtbaren beziehungsweise die einfach überprüfbaren Mängel oder Unzulänglichkeiten müssen von dem Abnehmer bei der Lieferung der Waren auf dem bei Erhalt zu Unterzeichnung vorgelegten Transportdokumenten im Einzelnen bezeichnet dokumentiert zu werden, und bei dem Unterbleiben einer solchen Kontrolle wird davon ausgegangen, dass TFC die Waren ordnungsgemäß geliefert hat. Alle sonstigen Beanstandungen haben TFC schriftlich unter genauer Angabe der Beanstandung(en) innerhalb von zwei Arbeitstagen mitgeteilt zu werden, nachdem der Abnehmer mögliche Mängel oder Unzulänglichkeiten festgestellt hat oder ihm diese angemessener Weise hätten bekannt sein müssen, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach der Lieferung, und sollte dies unterbleiben, wird davon ausgegangen, dass TFC die Vereinbarung korrekt und vollständig ausgeführt hat.
7.7 Auf jeder Fall wird die Einschätzung, ob die Waren den dafür geltenden Auflagen entsprechen, gemäß dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Lieferung befinden, erfolgen. Vom Abnehmer beanstandete Waren haben von dem Abnehmer somit sorgfältig sowie unbenutzt, unvermischt und unverarbeitet an einem hierzu geeigneten Ort gelagert und auf erstes Ersuchen TFC für eine eingehendere Prüfung seitens TFC oder eines TFC ernannten Dritten zur Verfügung gestellt zu werden. TFC wird gegebenenfalls ein direkter Zugang zu dem Ort bzw. zu den Orten, an dem bzw. an denen sich die Waren befinden, gewährt. Der Abnehmer sorgt ferner dafür, mögliche Schäden weitestgehend zu beschränken oder beschränkt zu halten.
7.8 Eine Beanstandung ist nicht möglich, wenn der Abnehmer eine Benutzung, Vermischung, Verarbeitung oder einen Weiterverkauf der Waren vorgenommen hat, während der Abnehmer den Mangel oder die Unzulänglichkeit durch eine einfache Überprüfung hätte feststellen können.
7.9 Im Falle einer möglichen Probenahme wird diese von einem vereidigten Probenehmer oder einem hierzu befugten Sachverständigen nach Wahl TFC durchgeführt; die im Namen der beiden Parteien versiegelten Proben erbringen zwischen den Parteien den unumstößlichen Nachweis in Hinsicht auf die Zusammensetzung, Qualität und den Zustand der Waren zum Zeitpunkt der Probenahme.
7.10 Die Untersuchung der Waren oder deren Proben wird in erster Linie von TFC durchgeführt beziehungsweise, im Falle eines Widerspruchs seitens des Abnehmers, wird hiermit das T.N.O. in Zeist (NL) oder ein anderes TFC bezeichnetes, hierzu geeignetes Institut betraut. Die Kosten für die Probenahme und die Untersuchung trägt die ins Unrecht gesetzte Partei.
7.11 Wenn der Abnehmer unter Beachtung der Vorgaben aus diesem Artikel eine Beanstandung vorlegt und seine Beanstandung auf einen auf TFC zurechenbaren Mangel zurückzuführen ist, ersetzt TFC nach eigenem Ermessen die betreffenden Waren, sodass die ersetzten Waren zum Eigentum TFC werden, außer wenn eine anteilige Kürzung (pro rata) des Preises gewährt wird, sofern der Mangel oder die Unzulänglichkeit nur einen nebensächlichen Charakter hat oder sich nur auf einen kleinen Teil der Lieferung bezieht. Der Abnehmer hat TFC diesbezüglich eine angemessene Frist zu gewähren.
7.12 Der Abnehmer kann auf den oben in Artikel 11 stehenden Bestimmungen keine Rechte begründen sofern und soweit er TFC gegenüber bei der Einhaltung seiner Verpflichtungen in Verzug gerät.

8: Haftung

8.1 Die Haftung TFC dem Abnehmer gegenüber für Schäden, die direkt oder indirekt auf die fehlende, die nicht rechtzeitige, die nicht vollständige oder nicht angemessene Erfüllung der Vereinbarung oder die Verletzung einer anderen vertraglichen oder nicht vertraglichen Verpflichtung dem Abnehmer oder Dritten gegenüber zurückzuführen ist, wird ausdrücklich auf die Summe beschränkt, zu TFC gemäß Artikel 7, Absatz 11 und 12 gehalten ist.
8.2 VDDN Lid gibt für ihre Produkte eine Garantie gemäß der Garantie ihrer Zulieferer insoweit zutreffend nach der Spezifikation und dem Analysezertifikat zu der betreffenden Lieferung ab und beschränkt ihre Haftung ausdrücklich auf dasjenige, zu dem sie gemäß dieser Garantie gehalten ist. Jede weitere Haftung, und zwar sowohl für direkte, indirekte oder Folgeschäden einschließlich Betriebsschäden als auch für Kosten und Zinsen wird ausgeschlossen, außer wenn seitens TFC en Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen sollte.
8.3 Wenn eine von TFC hinzugezogene Person und/oder Hilfskraft für einen Schaden haftbar gemacht wird, der von dieser bei der Durchführung der mit dem Abnehmer vereinbarten Arbeiten im Dienste TFC verursacht worden ist, hat er das Recht, sich auf die von TFC bei dem Abnehmer ausbedungene Haftungsbeschränkung oder Haftungsausschluss zu berufen.
8.4 TFC ist unter gar keinen Umständen zur Vergütung eines höheren Betrages als dessen verpflichtet, den er selbst für den Schaden, für den er haftbar gemacht wird, bei seinen Versicherern gelten machen kann; wenn die Versicherer keine Auszahlung vornehmen oder der Schaden von der Versicherung nicht gedeckt wird, ist die Haftung auf das Dreifaches des Nettorechnungsbetrages der betreffenden Lieferung mit einem Höchstwert von €15.000 beschränkt.
8.5 Der Abnehmer schützt TFC vor sämtlichen Ansprüchen Dritter ungeachtet deren Art und Umfang und verzichtet diesbezüglich auf einen Regressanspruch an TFC.

9: Höhere Gewalt

9.1 Unter höhere Gewalt im Sinne der Vereinbarung wird unter anderem jeder Umstand Außerhalb des Willens und der Einflussnahme TFC verstanden, der zum Zeitpunkt des Zustandekommens der Vereinbarung vorhersehbar war oder nicht, durch den die normale Durchführung der Vereinbarung verhindert oder soweit erschwert wird, dass diese Durchführung angemessener Weise nicht vom TFC verlangt werden kann; dies umfasst unter anderem (aber nicht ausschließlich) den Mangel an Rohstoffen, die Stagnation bei der Zufuhr von Rohstoffen oder Halbfabrikaten beziehungsweise die Ausgabe von fertigen Produkten aufgrund von Witterungsbedingungen, Transportbehinderungen und Infektionen oder Infektionsgefahr, Betriebsstörungen, Mängel oder Schäden an Produktionsmitteln, Streiks oder vergleichbare Maßnahmen, Arbeitsausstände, Aufstände, Kriege, Naturkatastrophen, (zurechenbare) Versäumnisse seitens der von TFC hinzugezogenen Dritten sowie staatliche Maßnahmen.
9.2 Unbeschadet der den Parteien ferner zustehenden Rechte sind beide Parteien im Falle höherer Gewalt berechtigt, die Vereinbarung für den noch nicht ausgeführten Teil davon aufzulösen, nachdem die Situation der höheren Gewalt zwei Monate angedauert hat, ohne dass die Parteien einander zur Zahlung irgendeines Schadenersatzes verpflichtet sind.
9.3 Wenn TFC mit mehr als einem einzigen Abnehmer eine Vereinbarung in Bezug auf gleiche oder gleichartige Waren getroffen hat und TFC aufgrund eines ihm nicht zurechenbaren Umstands nicht in der Lage ist, alle Vereinbarungen vollständig einzuhalten, ist er berechtigt, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, welche Vereinbarung er in welchem Maße erfüllt.
9.4 Im Falle höherer Gewalt ist TFC berechtigt, Preise und/oder Lieferbedingungen gemäß den dann geltenden Umständen anzupassen.

10: Eigentumsvorbehalt

10.1 Alle von TFC gelieferten Waren bleiben das Eigentum TFC, bis der Abnehmer all seinen Verpflichtungen gegenüber TFC in Bezug auf alle im Rahmen einer Vereinbarung an der Abnehmer gelieferten oder noch zu liefernden Waren vollständig nachgekommen ist. Das Obige findet auf alle Forderungen wegen irgendeines Versäumnisses des Abnehmers bei der Einhaltung seiner Verpflichtungen gegenüber TFC im Rahmen solcher Vereinbarungen entsprechend Anwendung.
10.2 Es ist dem Abnehmer nicht gestattet, die unter einem Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu verpfänden oder Dritten ein anderes Recht daran einzuräumen. Diese Bestimmung zielt auf eine güterrechtliche Umsetzung ab; ein Verstoß gegen das im ersten Satz bezeichnete Verbot hat somit zur Folge, dass kein Pfandrecht zustande kommt bzw. kein Recht an den Waren begründet wird.
10.3 Der Abnehmer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren – insofern und insoweit erforderlich – ausschließlich im Rahmen der normalen Ausübung seiner Geschäftstätigkeit zu veräußern. Der Abnehmer ist gehalten, diese Waren ebenfalls nur unter der Bedingung des verlängerten Eigentumsvorbehalts gemäß den Bestimmungen in diesem Artikel zu liefern. Wenn die vollständige Einhaltung der Verpflichtungen für den Abnehmer angemessener Weise nicht mehr möglich oder zu erwarten ist, ist der Abnehmer gehalten, TFC über einen anstehenden Verkauf unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

11: Übertragung

Der Abnehmer ist nicht befugt, seine auf den Vereinbarungen mit TFC begründeten Rechte beziehungsweise die sich aus den Vereinbarungen ergebenden Verpflichtungen an Dritte zu übertragen, wobei diese Rechte und Verpflichtungen ebenfalls keiner Übertragung von Rechts wegen unterliegen, außer wenn hierfür eine ausdrückliche, im Voraus eingeholte schriftliche Zustimmung TFC vorliegt.

12: Unwirksamkeit eines Teils und Verzicht

12.1 Wenn eine oder mehrere Bestimmungen aus diesen Geschäftsbedingungen sich als nicht oder zum Teil als nicht rechtskräftig erweisen sollten, bleiben die sonstigen Bestimmungen vollständig in Kraft. Statt der möglicherweise ungültigen Bestimmung tritt dann eine Bestimmung, die von TFC verlangt worden wäre, wenn auf die ursprüngliche Bestimmung aufgrund ihrer Ungültigkeit verzichtet worden wäre.
12.2 Wenn TFC nicht immer eine strenge Beachtung dieser Geschäftsbedingungen verlangt wird, stellt dies keinen Verzicht TFC auf das Recht dar, in irgendeinem Fall eine strenge Beachtung zu verlangen.

13: Anwendbares Recht und Rechtstreitigkeiten

13.1 Auf alle Vereinbarungen und die möglichen Rechtsbeziehungen zwischen TFC und dem Abnehmer ist ausschließlich niederländisches Recht anwendbar und im Falle internationaler Transaktionen findet der Wiener Kaufvertrag keine Anwendung.
13.2 Alle Rechtsstreitigkeiten, auch wenn sie nur von einer der Parteien als solche betrachtet werden, die zwischen den Parteien entstehen sollten, werden zunächst ausschließlich dem zuständigen Richter im Amtsbezirk des Niederlassungsorts TFC zur Beurteilung vorgelegt.

14: Gültigkeit der deutschen Fassung

Bei diesen Geschäftsbedingung handelt es sich um eine Übersetzung aus dem Niederländischen. Im Falle von Abweichungen zwischen der vorliegenden und der ursprünglichen niederländischen Fassung, gilt der Niederländische Text.

Benieuwd geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op:

15 + 6 =

Wij vragen de bovenstaande gegevens, naam en e-mailadres, in verband met het correct kunnen afhandelen van uw aanvraag. Deze gegevens worden niet opgeslagen buiten ons mailprogramma om. Meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens.
THE FEED COMPANY BV / HERENBOSWEG 27 / 5962 NW MELDERSLO (NL) / INFO@THEFEEDCOMPANY.NL
The Feed Company